Rodo

INFORMACJA DLA PACJENTÓW
ODNOŚNIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ


Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest ZUM M-P-K Sp.z o.o.
  • Kontakt z Inspektoem Ochrony Danych: e-mail: biuro@zummpk.pl
  • Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
  • odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  • posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, o których mowa w rozdziale 7 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych,
  • mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
  • podanie przez Państwa danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe,
  • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.