Dane formalne

ZUM M-P-K Sp. z o.o.

ul. Jana Brożka 1
30-347 Kraków
NIP: 679-25-50-126
REGON: 351600739
KRS: 0000170702
Dokumentacja Spółki przechowywana jest w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia,
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN opłacony w całości
Konto bankowe: 73 1240 1444 1111 0000 0936 7809