Prawo – Kodeks Pracy

– Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, tj. (Dz. U. z 2018 r. Nr 108 z późn. zm.)
– Akt wykonawczy do Kodeksu Pracy – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy.( Dz. U. z 2016 r. poz. 2067 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki społecznej z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.(Dz. U. Nr 86, poz. 394 z późn. zm.)
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia a dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub motagennym w środowisku pracy (Dz. U.nr 280, poz.2771 z późn. zm.)
– Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych , ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy z dnia 24 lipca 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117 z późn.zm.)

Powrót